Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Επίδραση διατροφικής προσθήκης φυσικού ζεόλιθου και ενός προσροφητικού σκευάσματος μυκοτοξικών στις αποδόσεις και τα χαρακτηριστικά του σφαγίου κρεατοπαραγωγών ορνιθίων

Επίδραση διατροφικής προσθήκης φυσικού ζεόλιθου και ενός προσροφητικού σκευάσματος μυκοτοξικών στις αποδόσεις και τα χαρακτηριστικά του σφαγίου κρεατοπαραγωγών ορνιθίων.
Συγγραφέας: Κλησιάρχη, Αποστολία Ευαγγέλου
Ημ/νία έκδοσης: 2009
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας
Επιβλέπων: Ντότας, Δημήτριος.

Για τη μελέτη των αποδόσεων και των χαρακτηριστικών του σφαγίου κρεοπαραγωγών ορνιθίων, στα σιτηρέσια των οποίων προστέθηκαν τρία (3) επίπεδα φυσικού ζεόλιθου ή ένα (1) εμπορικό σκεύασμα προσροφητικό μυκοτοξινών, διεξήχθη ένα πείραμα συγκριτικής διατροφής με 480 συνολικά ορνίθια, τύπου Ross, ηλικίας νεοσσού ημέρας, μέχρι την ηλικία των 42 ημερών. Για τη μελέτη των αποδόσεων και των χαρακτηριστικών του σφαγίου κρεοπαραγωγών ορνιθίων, στα σιτηρέσια των οποίων προστέθηκαν τρία (3) επίπεδα φυσικού ζεόλιθου ή ένα (1) εμπορικό σκεύασμα προσροφητικό μυκοτοξινών, διεξήχθη ένα πείραμα συγκριτικής διατροφής με 480 συνολικά ορνίθια, τύπου Ross, ηλικίας νεοσσού ημέρας, μέχρι την ηλικία των 42 ημερών. Η εκτροφή πραγματοποιήθηκε στο δάπεδο σε κλειστό πτηνοτροφείο με ρυθμιζόμενο περιβάλλον. Ως στρωμνή χρησιμοποιήθηκαν ριζοφλοιοί. Σε όλες τις φάσεις του πειράματος εφαρμόστηκε το προβλεπόμενο πρόγραμμα εμβολίων, φωτισμού και θέρμανσης. Η χορήγηση τροφής και νερού ήταν κατά βούληση. Τα 480 ορνίθια του πειράματος κατανεμήθηκαν τυχαία σε πέντε (5) διατροφικές επεμβάσεις. Κάθε επέμβαση περιελάμβανε 4 επαναλήψεις των 24 ορνιθίων η καθεμία. Το πείραμα χωρίστηκε σε 3 περιόδους. Την α΄ (1-14 ημέρες), τη β΄ (15-28 ημέρες) και τη γ΄ (29-42 ημέρες, ηλικία σφαγής). Κατά τη διάρκεια των 42 ημερών του πειράματος στα ορνίθια της ομάδας Μ (Μάρτυρας) χορηγήθηκε ένα τυπικό εμπορικό μίγμα κρεοπαραγωγής με βάση το σιτάρι, τον αραβόσιτο και το σογιάλευρο. Στα ορνίθια της δεύτερης επέμβασης χορηγήθηκε το μίγμα του μάρτυρα με την προσθήκη 2,5 kg ενός εμπορικού σκευάσματος προσροφητικού μυκοτοξινών (Agrabond, AB της Λαπαφάρμ Α.Ε.) ανά τόνο τροφής. Στα ορνίθια των υπόλοιπων τριών επεμβάσεων χορηγήθηκε το μίγμα του μάρτυρα με την προσθήκη φυσικού ζεόλιθου (Polymorphic Power) σε αναλογίες 1, 2 και 3%, αντίστοιχα. Έτσι, οι 5 διατροφικές ομάδες που διαμορφώθηκαν ήταν οι εξής: Μ, ΑΒ, Ζ1, Ζ2, και Ζ3. Τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας έδειξαν ότι το τελικό σωματικό βάρος και ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν σημαντικά μεγαλύτερα...

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Ελληνικός Ζεόλιθος
Copyright © 2013 - 2016.